Tehlikeli Atık Taşıma
PDF Yazdır e-Posta

TEHLİKELİ ATIK TAŞINMASI KURALLARI

Atık Taşıma Talep Formu

TEHLİKELİ ATIK NEDİR?

Uygun arıtma, depolama, taşıma ve bertaraf yapılmadığı zaman insanların ölümüne, yaralanmasına ve hastalıklara ya da çevrenin zarar görmesine neden olabilecek katı, sıvı ve gaz halindeki atıklar Tehlikeli Atıklar olarak adlandırılır.

TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA

Tehlikeli Atık Taşıma 27.08.1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile atıkların taşınması için zorunlu oluşturulan bir nakliye türü olup aynı yönetmelik kapsamında atık üreticisi ve ara depolama, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine getirilen yükümlülüklerin paylaşımı anlamında bir hizmettir.

TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN İLKELER

Her türlü atığın ithali, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 41 inci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla yasaktır.
Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır.

Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirleri alırlar.

Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üreticileri, taşıyıcıları, bertaraf edicileri kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.

Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar, kirleten öder prensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması ve bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

Atıkların, Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri dışında üçüncü kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satışı ve bertaraf edilmesi, diğer yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır.

Atıklar fiziksel, biyolojik ve kimyasal ön işlemler haricinde kesinlikle doğrudan başka bir madde veya atıkla karıştırılamaz ve seyreltilemez.

Bertaraf tesislerine tehlikeli atıkla karışık atık gelmesi durumunda öncelikle ayrıştırılmalıdır. Ayrıştırmanın mümkün olmadığı durumda atığın tamamı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. 

Atıkların geçici depolanması işleminin atığı üreten tesis içinde yapılması esastır. Ancak tesis içinde uyg un yer bulunamaması durumunda üreticiye ait, gerekli koşullara sahip uygun bir alanda geçici depolama yapılması mümkündür.

ATIK ÜRETİCİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla;

Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla;

Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla;

Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymakla;

Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise göndermekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla;

Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla;

Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu valiliğe bildirmekle;yükümlüdür.

ATEN ATIK YÖNETİMİ ENERJİ ve TAŞIMACILIK A.Ş. OLARAK,

TSE tarafından verilen, "Karayolu ile Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi" ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında tehlikeli atıkların taşınması ve bertarafı amacı ile verilen “Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı”na sahibiz. Ayrıca, personelimiz tehlikeli atık taşıma konusunda gerekli bütün belgeleri (ADR ve SRC) ve eğitimleri almışlardır.

İnci Lojistik şirketimizin sahip olduğu deneyim ve geniş ulaşım ağı ile atık taşıma konusunda çözüm ortağınız olmaya hazırız.İsteklerinizi web sayfamızdaki form ya da telefon aracılığı ile bize bildirmenizi bekliyoruz.

Atık Taşıma Talep Formu

 

Aten Atık

ATEN Atık Yönetimi A.Ş.  İNCİ HOLDİNG bünyesindeki şirketlerden biri olup Türkiye’nin ve çevre ülkelerin alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmak amacıyla kurulmuştur. Şirketimizin ana faaliyet konusu endüstriyel atıkların yönetimi ve yenilikçi geri kazanım teknolojileri geliştirmektir